De Parel in de beeld

We hebben ons onderwijs waar mogelijk ingericht in homogene groepen. We hebben heel bewust een keuze gemaakt om de groepen klein te houden. Ons uitgangspunt is dat leerlingen zo lang als mogelijk de lesstof van hun leerjaar volgen. Hiervoor is het belangrijk dat leerkrachten heel goed weten welke ondersteuningsbehoefte hun leerlingen hebben en daar op inspelen. Dat lukt het beste als je werkt met kleine, overzichtelijke groepen.

Instructies worden gegeven volgens het EDI model (expliciete directe instructie). Het lesdoel staat centraal en er wordt in een korte, bondige instructie uitleg gegeven. De verwerking is zoveel mogelijk op maat, daarbij kijkend naar de ondersteuningsbehoeften van de groep. Vakgebieden als rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen worden op deze wijze aangeboden.

Wereldoriëntatie, wetenschap en techniek en expressie worden thematisch aangeboden middels de aanpak van IPC (International Primary Curriculum). Deze aanpak sluit naadloos aan bij onze visie op leren. Leerlingen krijgen in een betekenisvolle context (complexe) vraagstellingen of problemen aangeboden, die ze moeten beantwoorden of uitzoeken. Hiervoor is soms instructie nodig, soms gaan leerlingen zelf op zoek naar antwoorden. De mate van zelfstandigheid wordt samen met de leerlingen besproken en inzichtelijk gemaakt. Hierbij gaat het nadrukkelijk om het proces en juist niet om het product. Dat leerproces, ervaren, successen opdoen of juist falen, terugkijken en bijstellen, dat is waar leerlingen zich competent gaan voelen. Je meet je niet aan de groep, maar aan jezelf. Heb je waardering voor jezelf en voor wat jij bereikt, dan wordt het makkelijker om dat ook te zien van je groepsgenoten.

Naast IPC besteden we ook expliciet aandacht aan kunst en cultuur. Talenten van kinderen moeten gezien en soms ook aangeboord worden. Talenten ontwikkelen kost veel tijd. Wij willen dat wanneer een groep 8 leerling onze school verlaat, hij/zij kennis heeft gemaakt met alle kunst- en culturele disciplines. Denk hierbij aan beeldende kunst, multimedia, dans, etc. Gedurende een schooljaar staat een specifieke discipline centraal, maar ook andere disciplines komen aan bod tijdens bijvoorbeeld IPC activiteiten. Onze school werkt samen met de omgeving en waar mogelijk met vakdocenten om kinderen te enthousiasmeren voor een bepaald discipline.