Missie en visie

Missie:
Onze missie is om kinderen vaardigheden en kennis aan te bieden die nodig zijn om grenzen te verleggen.
Leren is een proces waarin je vanuit nieuwsgierigheid en gretigheid stappen zet.
Het opdoen van succeservaringen, maar soms juist ook het maken van fouten zijn nodig in dit proces.
Doorgaan tot de volgende stap gezet is, zoeken naar de weg om verder te komen en om nieuwe inzichten te krijgen, dát is leren.

Hiervoor heb je excellente leerkrachten nodig die zien wat er nodig is en de juiste vorm van instructie en ondersteuning bieden. Instructie die nodig is voor het aanleren van vaardigheden en kennis, die elk kind vervolgens kan inzetten in betekenisvolle situaties. Kinderen zijn mede-eigenaar van hun leerproces. Alleen zij kunnen het gevoel van leren ervaren. Trots zijn als iets lukt, teleurgesteld zijn als iets mislukt. Deze gevoelens en ervaringen zijn essentieel in een leerproces. We maken dit zichtbaar voor ouders en kinderen in het persoonlijke portfolio.

Slogan: Samen grenzen verleggen!

Kernwaarden:
Ten grondslag aan de ontwikkeling van deze begrippen liggen onze kernwaarden. Deze kernwaarden, die we samen met ouders en kinderen hebben opgesteld, bieden een kader voor het gewenste gedrag op De Parel (kinderen, leerkrachten en ouders). Deze kernwaarden hangen dan ook zichtbaar in de gehele school. Alles wat we doen komt voort uit deze kernwaarden, die een basis vormen voor iedereen om in een veilige omgeving te kunnen ontwikkelen.

Onze kernwaarden zijn:
Zelfvertrouwen, betrokkenheid, eigenheid, verantwoordelijkheid en respect.

Visie op leren: 
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen ontdekken. Leren is het vergroten van beschikbare kennis en die vervolgens omzetten in nieuw en effectief gedrag. Ontwikkelen gaat over het integreren van die nieuwe kennis en dat nieuwe gedrag. Leren doe je veelal samen, van en met elkaar. Hierbij is een veilig leerklimaat, waarin je je vrij voelt om te experimenteren met nieuw opgedane kennis en gedrag, een voorwaarde. Het zichtbaar maken van het leerproces betekent dat we heldere en concrete doelen stellen. Leersituaties worden afgewisseld, waarbij er kennis wordt overgedragen en er ruimte is voor het toepassen.

Visie op lesgeven:
Dat kinderen van nature nieuwsgierig zijn betekent niet dat kinderen van nature zelf leren. Het leerproces wordt begeleid door leerkrachten die directe instructie afwisselen met begeleide inoefening en ook het ontdekkend en onderzoekend leren wordt door hen begeleid. De mate waarin dat gebeurt wordt bepaald door de mate waar de leerling al verantwoordelijkheid kan dragen over zijn/ haar eigen handelen en wat de ondersteuningsbehoefte is. Het lesdoel staat centraal, zowel voor de leerkracht als de leerlingen. De activiteiten om dat lesdoel te behalen kunnen verschillen en ook de manier waarop de activiteit wordt uitgevoerd (alleen of samen, digitaal of analoog, handelend met materialen of schriftelijk/ mondeling). Leren is een dynamisch geheel waarbij er steeds gereflecteerd wordt op eigen handelen, zowel door de leerkracht als door de leerling.

Visie op cultuur en expressie:
Wij vinden het belangrijk om het creatief proces bij kinderen op gang te brengen. Creativiteit betekent voor ons eigenheid en initiatief. De leerkracht heeft een zoveel mogelijk stimulerende en motiverende houding om kinderen zoveel mogelijk vanuit eigenheid te laten handelen. Wij willen dat kinderen vakspecifieke kennis opdoen en vaardigheden leren. Vervolgens reflecteren kinderen op hun eigen werk en dat van een ander. Hierdoor ontdekken zij hun eigen talenten en voorkeuren.

Visie op onderwijs:
Onze school in de praktijk: We hebben ons onderwijs zoveel mogelijk ingericht in homogene groepen. We hebben heel bewust een keuze gemaakt om de groepen klein te houden. Ons uitgangspunt is dat leerlingen zo lang als mogelijk is, de lesstof van hun leerjaar volgen. Hiervoor is het belangrijk dat leerkrachten heel goed weten welke ondersteuningsbehoefte hun leerlingen hebben en daar op inspelen. Dat lukt het beste als je werkt met kleine, overzichtelijke groepen. Instructies worden gegeven volgens het EDI model (expliciete directe instructie). Het lesdoel staat centraal en er wordt in een korte en bondige instructie uitleg gegeven. De verwerking is zoveel mogelijk op maat, daarbij kijkend naar de ondersteuningsbehoeften van de groep. Vakgebieden als rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen worden op deze wijze aangeboden. Wereldoriëntatie, wetenschap en techniek en expressie worden thematisch aangeboden middels de aanpak van IPC (International Primary Curriculum). Deze aanpak sluit naadloos aan bij onze visie op leren. Leerlingen krijgen in een betekenisvolle context (complexe) vraagstellingen of problemen aangeboden, die ze moeten beantwoorden of uitzoeken. Hiervoor is soms instructie nodig, soms gaan leerlingen zelf op zoek naar antwoorden. De mate van zelfstandigheid wordt samen met de leerlingen besproken en inzichtelijk gemaakt. Hierbij gaat het nadrukkelijk om het proces en juist niet om het product. Dat leerproces, ervaren, successen opdoen of juist falen, terugkijken en bijstellen, dat is waar leerlingen zich competent gaan voelen. Je meet je niet aan de groep, maar aan jezelf. Heb je waardering voor jezelf en voor wat jij bereikt, dan wordt het makkelijker om dat ook te zien van je groepsgenoten. Naast IPC besteden we ook expliciet aandacht aan kunst en cultuur. Talenten van kinderen moeten gezien en soms ook aangeboord worden. Talenten ontwikkelen kost tijd, veel tijd, die we helaas niet hebben (onder schooltijd). Wij willen kinderen kennis laten maken met alle disciplines die er zijn. Kinderen enthousiasmeren onder begeleiding van een vakdocent, gedurende een heel schooljaar, is het belangrijkste doel.