Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Wie zitten in de MR?

De medezeggenschapsraad bestaat uit 4 leden: 2 ouders, die door de ouders van de leerlingen gekozen worden en 2 leerkrachten.

Deze MR is vergelijkbaar met de ondernemingsraad in het bedrijfsleven. De leden worden gekozen voor een periode van 3 jaar.

Wat doet de MR?

De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, ouders en personeel, worden vertegenwoordigd.De MR spreekt voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het instemming- en adviesrecht. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan en deze behartigt. De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn wat er speelt en daarop kunnen reageren.We vergaderen 5 of 6 maal per jaar en deze vergaderingen zijn openbaar. Via de website kunt u kennisnemen van de datum en het verslag van iedere vergadering.

Belangrijke zaken die in de MR aan de orde kunnen komen, zijn: 

- De formatie en organisatie van de school 

- Het vaststellen van vakanties en vrije dagen 

- Het bespreken van de kwaliteit van het onderwijs en het meedenken over verbeteringen

- De manier waarop ouders kunnen meehelpen in onze school 

- De bestemming van geld en gebouwen

- De verbetering van communicatie. 

MR reglement

Om alles zo correct mogelijk uit te voeren, heeft de MR een eigen huishoudelijk reglement. Hierin staan de afspraken omschreven waar de leden zich aan dienen te houden, zoals taakverdeling, communicatie, zittingsperiodes etc.
Het huishoudelijk reglement vindt u hieronder:

 

Notulen Medezeggenschapsraad